ברכה לחתן


אפשר לעזור?

 ברכה לחתן לחתונה

ברכה לחתנים

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו לייחדא שם י-ה-ו-ה ביחודא שלים בשם כל ישראל, הריני מוכן לישא אישה בקידושין, לקיים מצוות בוראנו יתברך, ליקח אישה בכתובה וקידושין, וזו הכנה לקיים מצוות פרו ורבו וכל מצוות עשה ולא תעשה הנלוות ונמשכות מלקיחת אישה.
והנה עשיתי הבא מידי, ואתה ברוב רחמיך תיטע אהבה ואחווה, שלום ורעות בינינו על דבר כבוד שמך, ותזכנו לקיים מצוות פרייה ורבייה, וכל המצוות הנמשכות, ותברכנו מברכותיך. ותקיים בנו מקרא שכתוב: "לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באהליך".
והריני מוכן לקדשה בטבעת זו כדת משה וישראל, ולהיותנו תחת חופה בזמן שבע ברכות, וקודם להם ברכת ארוסין. וידענו כי כל פרט ופרט רבו סודותיו ורמזיו, ובשר אנחנו, ולא בינת אדם לנו. ויהי רצון מלפניך ה" א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שתקבל מעשי המצוות והברכות האלו כאילו כיוונו בכל הכוונות הראויות לכוון, בדרך כלל אנו מכוונים בכל לתקן את שורש מצוות אלו במקום עליון, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, וברוב רחמיך תשמרנו מכל חטא ויהיו כל מעשינו לשם שמיים, ובפרט בשבעת ימי המשתה, ולא יארע לנו שום תקלה ושום מקרה רע, ותצילנו מיצר הרע, וחסד ה" מעולם יהי עלינו סיתרה, צינה וסוחרה. ויהי נועם ה" א-לוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

מזל טוב.אפשר לעזור?


חתונה | ארגון חתונה | בר מצווה | בריתה | גן אירועים | מפיק חתונה | מתחתנים | חתן כלה | מדריך חתונה | מתחתנים 2018 | שירים לחתונה | חתונה בטבע | מבצעי קיץ וחורף | מידע לספקים | המלצות לחתונה | חתונה קטנה | רגע לפני |  גני אירועים | חתונה רפורמית | www.eru.co.il | 

כל הזכויות שמורות לקבוצת לי קל אירועים ©